Historie Charity Olomouc

Charita Olomouc vznikla 31. března 1992. V tento moment převzala realizaci služby Azylový dům pro muže projektu Arcidiecézní charity Olomouc. Cílem zařízení bylo poskytnout ubytování na přechodnou dobu po překonání krajní nouze. Zařízení našlo své útočiště na Wurmově ulici č. 5, kde Charita Olomouc sídlí dodnes. Ve svých počátcích se údajně jednalo o první azylový dům v celé České republice. V objektu se rovněž nacházela knihvazárna a chráněná dílna pro mentálně postižené klienty, která fungovala na dobrovolné bázi. V březnu 1994 byly v rezidenci otevřeny nové prostory a vzniká zde důstojné zázemí pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, která byla na Wurmovu ulici přemístěna z již nevyhovujících prostor na Biskupském náměstí. V rámci této akce byla vybudována také kaple sv. Richarda Pampuriho.

V porevoluční době je budována nová charitní struktura. Služby se začínají rozlišovat a dochází k jejich sdružování do středisek. Profesionalizuje se péče a charitativní péče se začíná vnímat spíše jako služba sociální, zdravotní nebo humanitární pomoci. Zároveň je čím dál více kladen důraz na systematickou práci s dobrovolníky včetně soustavného vzdělávání obou zmíněných skupin.

Charitní služby jsou postupně rozvíjeny například v oblasti domácí pečovatelské a ošetřovatelské služby, zaměstnanci realizují krizové intervence s lidmi v životní nouzi. Charita Olomouc současně působí v oblasti vzdělávacích a volnočasových aktivit, především zaměřených na romské děti. Tradičně organizuje i sbírky na pomoc potřebným, jako je například Tříkrálová sbírka. Cílem organizace se stává i aktivní spolupráce s farnostmi.

Počátky jednotlivých charitních služeb:
Pomoc lidem bez domova
Péče o seniory a lidi s tělesným postižením
Pomoc lidem s duševním onemocněním
Podpora etnických menšin a související poradenství
Poradenství
Pomoc při krizových situacích a přírodních katastrofách
Dobrovolnictví a spolupráce s farnostmi
Další aktivity

Pomoc lidem bez domova

Projekt na pomoc lidem bez domova se rozvinul současně s otevřením Azylového domu pro muže v roce 1991. Iniciátory projektu byli Jindřich Suchánek a Eduard Zacha.

Do veřejného povědomí se problematika lidí bez domova dostala už v roce 1992, kdy vznikl turnaj v malé kopané Samaritán OPEN, v němž soutěží týmy složené z lidí bez domova, zaměstnanců Charity nebo studentů (budoucích sociálních pracovníků). Tradiční turnaj se stal skvělou příležitostí k setkávání lidí bez domova s těmi, kteří o ně nějakým způsobem pečují nebo se o jejich situaci zajímají.

Výrazný posun v péči o lidi bez domova se uskutečnil 15. září 2004, kdy se podařilo uvést do provozu Azylový dům pro ženy. Zařízení tohoto typu bylo velmi potřebné, a to i z toho důvodu, že se organizace specializuje i na pomoc obětem domácího násilí.

Významným mezníkem bylo rovněž otevření Denního centra v roce 2005. Zde mohou lidé bez domova najít bezpečný prostor, najíst se, vyprat si, vyzvednout si poštu nebo se osprchovat. Pracovníci Charity poskytují doprovod při jednání s úřady a také mají na starosti tzv. terénní program, který usiluje o pomoc lidem bez domova v jejich přirozeném prostředí.

V roce 2007 se podařilo týmu v čele s ředitelkou Ludmilou Gottwaldovou, vedoucí Střediska Samaritán sestrou Leonou Martinkovou a odborným garantem MUDr. Liborem Kvapilem otevřít Ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova. Ordinace je unikátní záležitostí, ve své době druhá v republice, která podává lidem v největší životní nouzi pomocnou ruku a šanci na zdravý život.

Za velký milník lze považovat i realizaci projektu „Rozvoj a kvalita služeb pro lidi bez domova“, který byl podpořen z ROP Střední Morava. Díky tomuto projektu vzniklo pro lidi bez domova a lidi ocitající se v krizové situaci zázemí v objektu na Wurmově 5 v rámci stávajících i nových služeb, kterými byly například Krizové centrum nebo Noclehárna pro ženy.

Služby pro lidi bez domova aktuálně

Péče o seniory a lidi s tělesným postižením

Začátky péče jsou spojeny s Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službou (CHOPS). Už v roce 1992 potřebnou službu využívalo 60 klientů. Iniciátorkou i první vedoucí služby se stala Jiřina Kupková.

V červnu 1993 přechází služba pod nově vzniklou Charitu Olomouc. O dva roky později nastává další rozvoj služby a vzniká pobočka Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby ve Velké Bystřici. V roce 1998 je ve Velké Bystřici otevřen Dům pokojného stáří sv. Anny.

Roku 2008 se pečovatelská služba rozšiřuje až do oblasti Tršicka, a to díky pobočce CHOPS ve Velké Bystřici. V témže roce se rozbíhá komplexní projekt „Střediska pečovatelské služby na venkově“. Projekt spočívá ve vybudování zázemí pro pečovatelky na farách ve Velké Bystřici, Tršicích a Těšeticích, které umožňuje vyjíždění ke klientům ve spádových oblastech jednotlivých obcí a pokrytí celého území olomouckého děkanátu. Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Aktuálně:
Pečovatelská služba
Domácí zdravotní péče

Hospicová péče Caritas

Pomoc lidem s duševním onemocněním

Projekt Charitního domu sv. Vincence na pomoc lidí s duševním onemocněním započal svou realizaci na přelomu let 1994 a 1995 adaptací 1. patra bývalé mateřské školy na Řezníčkově 8. Místo, které nabízí denní péči o jedince s různými formami duševního onemocnění, bylo v době svého vzniku jediným projektem svého druhu v České republice.

Od září 2001 fungovala v pravém křídle budovy na Wurmově 5 unikátní služba Chráněné pracoviště Betánie. Jednalo se o restauraci, ve které obsluhovali hosty právě lidé s duševním onemocněním za asistence odborných pracovníků.

Za zmínku stojí i bezbariérová kavárna BETREKA, která vznikla v roce 2006 ze zmíněné Betánie. BETREKA se v roce 2009 mění ze sociální služby sociální rehabilitace na sociálně terapeutickou dílnu.

Služby pro lidi s duševním onemocněním aktuálně

Podpora etnických menšin a související poradenství

Služby pro děti, mládež i dospělé z řad etnických menšin, především Romů, začíná Charita Olomouc nabízet v září 1995, kdy je díky spolupráci s Mgr. Zdeňkou Jařabovou z Univerzity Palackého v Olomouci otevřena velmi užitečná Školka Khamoro. Dětem se zde dostává podpory v přípravě na vstup do prvních tříd základní školy.

O tři roky později vzniká Komunitní centrum Khamoro. To je určeno nejen dětem, ale i dospívající mládeži ohrožené sociálním vyloučením. Zde realizované programy se kromě plnění školních povinností zaměřují i na aktivní trávení volného času. Tímto je založen zastřešující Charitní stacionář Khamoro.

Přelomovým se stal rok 1999, kdy se konala první Romská pouť na Svatém Kopečku u Olomouce.  Dnes se již tradičně začátkem září sjíždějí na duchovní pouť stovky Romů z celé republiky i zahraničí (převážně Slovenska), pro které je připraven duchovní program proložený tanečně hudebními vystoupeními.

V červnu roku 2008 je zřízeno Poradenské centrum. Služba centra se zaměřuje na pracovní poradenství, řešení zadlužení, exekucí a podobných krizových situací. Od května 2010 středisko vylepšuje služby zaměřené na poradenství a začíná vykonávat Terénní sociální poradenství, které zahrnuje tři spolu související činnosti: terénní pracovní poradenství pro dospělé, terénní pracovní poradenství pro mládež a veřejnou službu.

Služby pro rodiny a děti aktuálně

Poradenství

Charita Olomouc se snaží nabízet širokou škálu forem pomoci. Dnes už nepostradatelnou službou je právě poradenství. Jeho počátky se datují k roku 1996, kdy svou činnost zahajuje první charitní poradna. Dlouhodobou vedoucí zařízení byla Hana Polednová.

Během roku 2004 fungovala spolupráce s Právnickou fakultou Univerzity Palackého, která spočívala v zapojení studentů, kteří poskytovali poradenské služby i v oblastech, které se přímo netýkaly sociální sféry. Činnost poradny ovšem zanikla v témže roce. Poradenská činnost pak byla dlouhodobě poskytována v rámci služeb Střediska Khamoro.

Poradenské služby Charity Olomouc aktuálně

Pomoc při krizových situacích a přírodních katastrofách

Program na pomoc obětem živelných katastrof svou zatěžkávací zkoušku prodělal v roce 1997, kdy Olomoucko (a další části Moravy) zasáhly ničivé povodně. Pracovníci Charity ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc poskytovali pomoc v terénu, zároveň také zajišťovali přístřeší, zapůjčili vysoušeče nebo dostali na starost telefonickou Linku pomoci.

Přirozenou odezvou na zkušenosti získané při povodňové pomoci jsou přípravy projektu Humanitárního centra. Cenné zkušenosti získané během krizových situací při povodních byly účinně zužitkovány v roce 2006, kdy se Olomouc opět potýkala s povodněmi, ovšem tentokrát v menším rozsahu. Další povodňová vlna přišla v roce 2009. V tomto roce se Charita Olomouc zapojuje do pomoci Charitě Javorník a Charitě Hranice v jejich regionech působnosti. Zaměstnanci se především stali součástí týmů, které sčítaly povodňové škody a hledaly nejúčinnější formy následné pomoci.

V květnu roku 2011 vzniká nové Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc, do kterého se postupně soustředí veškerá charitní pomoc týkající se krizových událostí.

Dobrovolnictví a spolupráce s farnostmi

Dobrovolnická činnost je nedělitelnou součástí Charity už od svého počátku. Důležitým bodem, kdy se dobrovolnictví rozrostlo na vyšší úroveň, byla Tříkrálová sbírka.

V roce 2000 se Charita Olomouc spolupodílí (hlavním koordinátorem je Arcidiecézní charita Olomouc) na přípravě a realizaci vůbec první Tříkrálové sbírky v České republice. Tříkrálová sbírka se z olomouckého děkanátu rozšířila na celé území republiky a je jedinečnou akcí svého druhu. Žádná jiná aktivita Charity Olomouc není tolik závislá na dobrovolnické pomoci jako právě tato. 

Další podstatnou událostí v oblasti dobrovolnictví bylo založení Oblastní dobrovolné charity Těšice u Olomouce v roce 2005. Funguje při římskokatolické farnosti a úzce spolupracuje s Charitou Olomouc.

Za zmínku stojí i udělení čtyřleté akreditace Ministerstvem vnitra pro čtyři dobrovolnické programy: Azylový dům Samaritán, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Khamoro a Dům sv. Vincence. Akreditace jsou dodnes postupně aktualizovány, obnovovány či doplňovány.

Spolupráce s farnostmi olomouckého děkanátu se promítá i do tzv. Postní almužny, sbírky Krajíc chleba pro chudé či benefičního prodeje adventních věnců.

Aktuálně:
Dobrovolnictví
Spolupráce s farnostmi
Sbírky

Další aktivity

Originálním počinem Charity Olomouc bylo například otevření hostelu Betánie v pravém křídle charitního objektu na Wurmově 5. Hostel nabízel netradiční nocleh pro návštěvníky Olomouce. V dalších letech byl ovšem hostel zrušen a jeho prostory posloužily přibývajícím službám Střediska Samaritán pro lidi bez domova a Středisku sv. Kryštofa pro krizovou pomoc.

Aktuálně:
Centrum materiální pomoci
Dobrodruhá
Prodejna u Samaritána