Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.

Až k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale
také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i
opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Děkujeme Vám z celého srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať příspěvkem do kasiček našich
mladých koledníků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem podle Vašich možností a vlastního
uvážení. Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná!

Miloslav kardinál Vlk a metropolita moravský Jan Graubner

Tříkrálová sbírka 2019

Ve dnech 1. – 14. ledna 2019 bude v našem regionu opět probíhat Tříkrálová sbírka. Navštíví Vás koledníci s přáním požehnání do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem nepříznivým okolnostem našeho života. Svým darem pomůžete mnoha lidem tuto naději naplňovat.

Na území Olomouckého děkanátu, který zahrnuje město a 34 blízkých obcí, se do sbírky v loňském roce zapojilo více než 1.400 lidí rozhodnutých udělat něco pro dobrou věc. Podařilo se tak vykoledovat celkem 1.650.184 Kč. Štědrý výsledek je dokladem solidarity a štědrosti mezi lidmi. Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit.

Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČRArcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněnímtělesným handicapem, seniorůmlidem bez domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a etnickým menšinám. Pomoc z tříkrálových darů směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných činů, domácího násilí nebo postižené přírodními katastrofami.

V roce 2019 chceme z tříkrálových darů podpořit: 

  • podporu a rozvoj domácí hospicové péče, 
  • finanční, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi,
  • podporu sociálního bydlení. 

Jak přispět?

Podpořit Tříkrálovou sbírku lze různými způsoby. Své finanční dary můžete vhodit do zapečetěné a očíslované kasičky s logem Charity, se kterou Vás navštíví skupinka koledníků (vedoucí se prokáže platnou průkazkou). Příspěvky můžete vhodit i do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc (Wurmova 5). Přispět do sbírky můžete i v průběhu celého roku zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 27 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Akce spojené s Tříkrálovou sbírkou 2019:

  • 29. prosince 2018 - Žehnání koledníků | Prostějov | 10:00 | kostel Povýšení sv. Kříže | celebruje o. biskup Mons. Mgr. Josef Nuzík
  • 6. ledna 2019 - Tříkrálový koncert | Brno | 18:00 | Vystoupí: Ilona Csáková, Mirai, Pavel Callta, Futurum a Roman Dragoun, Zrní, Martina Kociánová a Jan Čenský 
  • 23. března 2019 - Den pro malé i velké krále

Další informace k Tříkrálové sbírce:

V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc:

Mgr. Veronika Velčovská - koordinátorka sbírky pro Ol. město | +420 731 646 729| tks@olomouc.charita.cz
Ing. Milada Malíšková - koordinátorka sbírky pro Ol. venkov | +420 734 435 448 | tks@olomouc.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR