Ministerstvo pro místní rozvoj - EU - IROP

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Integrovaný regionální operační program

Investiční priorita: IP 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství

Specifický cíl: SC 6.1 REACT-EU, číslo výzvy: 101

Název: Charita Olomouc – obnova a zkvalitnění materiálně technické základny

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016536

Popis projektu:

Specifickým cílem 6.1 REACT-EU investiční podpory 13 prioritní osy 6 je podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

V rámci podporovaných opatření v oblasti sociální infrastruktury je mimo jiné podporováno pořízení vybavení, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, včetně obnovy a zkvalitnění materiálně-technické základy stávajících poskytovaných sociálních služeb. Tato podporovaná opatření v oblasti sociální infrastruktury pak mají za cíl podpořit vytvoření kvalitního zázemí (infrastruktury) pro služby a sociální práci a snížení emisí oxidu uhelnatého.

Projekt Charity Olomouc přispěje svým rozsahem a svými dopady k naplnění specifického cíle 6.1 investiční podpory 13 prioritní osy 6 IROP, kdy díky pořízení 4 nových osobních vozidel dojde k významné a efektivní obnově a k rozšíření vozového parku pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb, poskytovaných Charitou Olomouc.

 Jedná se o vozidla značky Škoda Auto kategorie M1, v provedení Octavia Style 1,4 TSI 150kW 6-stup.automat.iV.

Nově pořízená vozidla zajistí jak obnovu současných již nevyhovujících vozidel a rozšíření vozového parku. Všechna nově pořízená vozidla splňují všechny parametry pro zajištění bezpečnosti a dnes již standardního komfortu pro zajištění dopravy klientů a pro práci zaměstnanců. Zcela významným dopadem, z hlediska dosažení cílů programu, je významné snížení imisí CO2 provozem nově pořízených vozidel.

Všechna nová vozidla mají alternativní paliva elektro/CNG nebo na kombinovaná paliva hybrid nebo plug-in hybrid, splňující emisní limit 95 g CO2/km.