Postní doba nás vybízí ke skutkům lásky

Postní doba nás vybízí ke skutkům lásky

O první postní neděli 18. února obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během čtyřicetidenního postního období. Almužna v církvi je spjata již s dobou novozákonní. Stejně jako apoštol Pavel tehdy vyzýval korintské věřící, aby následovali příkladu církve v Makedonii, která uspořádala sbírku pro chudé bratry a sestry v Jeruzalémě, vyzývá v dnešní době církev prostřednictvím Postní almužny i nás, abychom pamatovali na potřebné nejen modlitbou, ale i skutkem lásky.

Příklad hodný následování nacházíme u makedonských bratří a sester, kteří v rané církvi uskutečnili sbírku pro chudé jeruzalémské křesťany. Apoštol Pavel píše o církvi v Makedonii v listu Korintským: „Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnosti; s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám,“ a vyzývá i korintské křesťany, aby následovali jejich příkladu.

Almužna jako nový životní styl
Stejně tak jako sbírka pro chudé v rané církvi pomáhá postní almužna potřebným i dnes. Finanční dary, které nastřádají věřící během předvelikonočního období, věnuje Charita ve spolupráci s farnostmi nejpotřebnějším lidem v nouzi. Podle papeže Františka je almužna pomocí nejen pro obdarované, ale i pro dárce: „Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně,“ a pokračuje: „Jak bych si přál, aby se almužna pro každého z nás stala skutečným životním stylem! Jak bych si přál, abychom jako křesťané následovali příklad apoštolů a v dělení se o majetek viděli hmatatelný doklad společenství, které v církvi žijeme!“

Postní schránka může být pro věřící, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce i při společném setkávání u modlitby. Apoštol Pavel vyzývá křesťany, aby byli bohatí v díle milosti pro druhé, stejně tak jako jsou bohatí ve víře, v slovu poznání, v horlivosti a lásce. Věřící si mohou všímat potřeb lidí přímo ve svém okolí a sami zvolit konkrétního adresáta pomoci. Lístek s jeho jménem lze vložit přímo do „postničky“. Na Květnou neděli 25. března odevzdají věřící papírové schránky ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě, která se po dohodě s farnostmi postará o jejich rozdělení potřebným.

V loňském roce pomohly dary z Postní almužny v olomouckém děkanátu například rodině se čtyřmi dětmi na potřebnou rehabilitaci pro hendikepovaného syna a nemocné ženě, která díky požáru přišla o střechu nad hlavou. Pomoci se dostalo i starší ženě v důchodovém věku, která se ocitla bez domova poté, kdy jí byl ukončen pronájem z důvodu rekonstrukce. Na Krizové centrum Charity Olomouc přišla bez financí v situaci, kdy poslední úspory použila bezúspěšně na hledání nového bydlení a zaměstnání.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Příběhy o pomoci nejpotřebnějším. Postní almužna 2017

 

Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR