Postní almužna je příležitostí projevit víru skutky

Postní almužna je příležitostí projevit víru skutky

Během Popeleční středy či 1. neděle postní obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“, kterou mají po celou postní dobu ve svých domovech. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během čtyřicetidenního postního období. Darovaný výtěžek poslouží prostřednictvím Charity těm, kteří se nacházejí v tíživé situaci. Doprovodný letáček almužny vybízí věřící slovy Ježíše Krista: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský otec.

Postní sbírka je viditelným vyjádřením praktické pečující lásky Církve, jejímž smyslem je pomoci bližnímu v nouzi všude tam, kde už nepostačují vlastní síly či kam nedosahuje sociální systém státu. Největší přikázání je přikázáním lásky: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.“ 

Pisatel Jakubova listu se zabývá viditelným vyjádřením víry skutky: „Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: ,Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad‘, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“ V loňském roce tak bylo v jedné z olomouckých farností pomoženo například rodině, která vychovává pět dětí. "Nejmladšímu chlapci s diagnostikovanou mozkovou obrnou tak mohlo být díky postní almužně pořízeno speciální trojkolo," uvedla Terezie Táborská z Charity Olomouc. Nikdo nežijeme sám sobě, všichni máme kolem sebe bližní. Jsme-li všímavými, postačí i nepatrná drobnost, která nás upozorní na skrytý nedostatek těch, které máme ve své blízkosti. 

Cílem snahy předvelikonočního postního období je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby druhých a materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna tak nabízí možnost zvolit konkrétního adresáta pomoci a lístek s jeho jménem vložit do „postničky". Své projekty k podpoře navrhují i samy farnosti přímo tam, kde byly finance získány.

„Synu můj, neodmítej chudému živobytí a nenechávej chřadnout ubožáka. Nenech trpět toho, kdo má hlad… nedopusť, aby potřebný zchřadl, než mu dáš almužnu. Ať tvá ruka není natažena, má-li dostávat, a zavřena, má-li dávat.“ (Sírachovec 4, 1-31)

Postní almužna je příležitostí pro každého z nás otevřít dlaň… 

Eva Štefková, Charita Olomouc

Více informací: Postní almužna 2017

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2018

Náš výtěžek
1 650 184 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR