Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Kromě toho chce umožnit všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali jiného člověka.
 

Až k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Děkujeme Vám z celého srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať příspěvkem do kasiček našich mladých koledníků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem podle Vašich možností a vlastního uvážení. Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná! 

Miloslav kardinál Vlk a metropolita moravský Jan Graubner

Tříkrálová sbírka 2016

Děkujeme Vám, milí příznivci charitního díla, že jste s námi prožili Tříkrálovou sbírku 2016. Zapojili jste se aktivně do koledování, přispěli do kasičky, možná jste poslali DMS nebo dílo doprovázeli podporou a modlitbou. Děkujeme za velké nasazení 49 místních asistentů, 358 vedoucích skupinek a samotných koledníků. Při celé akci se v olomouckém děkanátu společně sklonily stovky dobrovolníků k potřebám těch, kteří si sami nepomohou. Podařilo se tak vykoledovat 1.434.603 Kč. Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit.

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016 V OLOMOUCKÉM DĚKANÁTU

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016 DLE OBCÍ (dokument Adobe PDF)VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016 DLE OBCÍ


Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněním, tělesným handicapem, seniorůmlidem bez domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a etnickým menšinám. Pomoc z tříkrálových darů směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných činů, domácího násilí nebo postižené přírodními katastrofami.

V roce 2016 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • Vybavení pro terénní paliativní péči (péče o umírající)
  • Přímá pomoc pro lidi v akutní krizi (lidé postižení přírodními a humanitárními katastrofami, oběti domácího násilí, trestných činů, apod.)
  • Podpora rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
  • Přípravné práce k vybudování domova pro seniory se specifickými potřebami
  • Rozvoj Centra materiální pomoci

Jak přispět?

Podpořit Tříkrálovou sbírku lze různými způsoby. Své finanční dary můžete vhodit do zapečetěné a očíslované kasičky s logem Charity, se kterou Vás navštíví skupinka koledníků (vedoucí se prokáže platnou průkazkou). Příspěvky můžete vhodit i do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc (Wurmova 5).

Přispět do sbírky můžete i v průběhu celého roku zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Akce spojené s Tříkrálovou sbírkou 2016

  • 2. ledna 2016 - žehnání koledníkům (O. arcibiskup Jan Graubner) v Zábřehu | kostel sv. Bartoloměje | program se mší začíná v 10.00 hodin
  • 10. ledna 2016 - Tříkrálový koncert | Brno| přímý přenos na ČT 1 od 18.00 hodin
  • 2. dubna 2016 - Den pro malé i velké krále | program připravený Charitou Olomouc na poděkování všem tříkrálovým koledníkům

Další informace o Tříkrálové sbírce a o tom, kde všude Vaše dary pomáhají, naleznete na www.trikralovasbirka.cz nebo na www.facebook.com/trikralovasbirka. Fotografie z Tříkrálové sbírky v Olomouci a okolí můžete sledovat v průběhu sbírky na našem FB profilu www.facebook.com/charita.olomouc.

VÝSLEDKY A POUŽITÍ FINANČNÍCH DARŮ Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V PŘEDCHOZÍCH LETECH NAJDETE ZDE


V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc:

Mgr. Terezie Táborská - koordinátorka sbírky pro Ol. město | +420 739 344 037| tks@olomouc.charita.cz
Ing. Milada Malíšková - koordinátorka sbírky pro Ol. venkov | +420 734 435 448 | tks@olomouc.charita.cz