Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Kromě toho chce umožnit všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali jiného člověka.
 

Až k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Děkujeme Vám z celého srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať příspěvkem do kasiček našich mladých koledníků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem podle Vašich možností a vlastního uvážení. Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná! 

Miloslav kardinál Vlk a metropolita moravský Jan Graubner

Tříkrálová sbírka 2017

Vážení a milí přátelé charitního díla,
ve dnech 2.–14. ledna 2017 bude v našem regionu probíhat Tříkrálová sbírka. Navštíví vás koledníci - králové Kašpar, Melichar a Baltazar. Přinesou vám požehnání do nového roku s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem nepříznivým okolnostem našeho života. Sbírkou chceme umožnit, aby všichni lidé dobré vůle zakusili spolu s námi radost z pomoci člověku v nouzi.

Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněním, tělesným handicapem, seniorůmlidem bez domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a etnickým menšinám. Pomoc z tříkrálových darů směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných činů, domácího násilí nebo postižené přírodními katastrofami.

V roce 2017 chceme z tříkrálových darů podpořit:

 • neformální předškolní vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením
 • jednotlivce a rodiny v akutní krizi (lidé postižení přírodními a humanitárními katastrofami, oběti
  domácího násilí, trestných činů, apod.)
 • zvýšení dostupnosti pečovatelské služby pro seniory a lidi s tělesným handicapem
 • rozvoj a rozšíření stávajících služeb střediska pro lidi bez domova a přizpůsobení jejich specifickým
  potřebám

Jak přispět?

Podpořit Tříkrálovou sbírku lze různými způsoby. Své finanční dary můžete vhodit do zapečetěné a očíslované kasičky s logem Charity, se kterou Vás navštíví skupinka koledníků (vedoucí se prokáže platnou průkazkou). Příspěvky můžete vhodit i do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc (Wurmova 5).

Přispět do sbírky můžete i v průběhu celého roku zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Akce spojené s Tříkrálovou sbírkou 2017

 • 30. prosince 2016 - žehnání koledníkům (O. arcibiskup Jan Graubner) ve Vyškově | kostel Nanebevzetí Panny Marie | program se mší začíná v 15.00 hodin
 • 6. ledna 2017 – S třemi králi za hvězdou | živý betlém a žehnání koledníkům olomouckého děkanátu | Horní náměstí Olomouc | 15.00 (15.45 žehnání) | sebou si prosím vezměte své tříkrálové korunky
 • 8. ledna 2017 - Tříkrálový koncert | Brno | přímý přenos na ČT 1 od 18.00 hodin
 • 18. března 2017 - Den pro malé i velké krále | program připravený Charitou Olomouc na poděkování všem tříkrálovým koledníkům

Další informace o Tříkrálové sbírce a o tom, kde všude Vaše dary pomáhají, naleznete na www.trikralovasbirka.cz nebo na www.facebook.com/trikralovasbirka. Fotografie z Tříkrálové sbírky v Olomouci a okolí můžete sledovat v průběhu sbírky na našem FB profilu www.facebook.com/charita.olomouc.

VÝSLEDKY A POUŽITÍ FINANČNÍCH DARŮ Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V PŘEDCHOZÍCH LETECH NAJDETE ZDE


V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc:

Mgr. Terezie Táborská - koordinátorka sbírky pro Ol. město | +420 739 344 037| tks@olomouc.charita.cz
Ing. Milada Malíšková - koordinátorka sbírky pro Ol. venkov | +420 734 435 448 | tks@olomouc.charita.cz

Podpořte nás

TKS 2017

Náš výtěžek
1 330 943 Kč

93,4%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR