Tříkrálová sbírka

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Tříkrálová sbírka zároveň umožňuje všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že obdarovali člověka v nouzi.
 

"Až k vám přijdou tři králové a prokáží se pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Prosíme o pomoc lidem trpícím, lidem na pokraji společnosti, osamoceným ve stáří i opuštěným dětem, lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Děkujeme Vám z celého srdce za jakoukoliv podporu charitního díla, ať příspěvkem do kasiček našich mladých koledníků, složenkou, modlitbou nebo jiným způsobem podle Vašich možností a vlastního uvážení. Kéž Bůh naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná!" 

Miloslav kardinál Vlk a metropolita moravský Jan Graubner

Tříkrálová sbírka 2018

Ve dnech 1. – 14. ledna 2018 bude v našem regionu opět probíhat Tříkrálová sbírka. Navštíví Vás koledníci s přáním požehnání do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory všem nepříznivým okolnostem našeho života. Svým darem pomůžete mnoha lidem tuto naději naplnit.

Na území Olomouckého děkanátu, který zahrnuje město a 34 blízkých obcí, se do sbírky v loňském roce zapojilo více než 1.200 dobrovolníků rozhodnutých udělat něco pro dobrou věc. Podařilo se tak vykoledovat 1.437.034 Kč. Vybrané dary jsou dokladem solidarity a štědrosti mezi lidmi. Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlou akci nebylo možné uskutečnit.

Finanční dary jsou určeny především pro chudé a lidi v nouzi. Třetinu z vykoledované částky použije Charita ČR a Arcidiecézní charita Olomouc k podpoře dobročinných projektů u nás i v zahraničí. Zbylá část sumy se vrátí do Olomouckého regionu, kde ji použije Charita Olomouc k pomoci lidem s duševním onemocněním, tělesným handicapem, seniorůmlidem bez domova nebo dětem z lokalit ohrožených sociálním vyloučením a etnickým menšinám. Pomoc z tříkrálových darů směřuje i k lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Můžeme mezi nimi nalézt oběti trestných činů, domácího násilí nebo postižené přírodními katastrofami.

V roce 2018 chceme z tříkrálových darů podpořit:

  • projekt domácí hospicové péče
  • vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova
  • fond pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi
  • zapojení dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením do volnočasových aktivit
  • rekonstrukci a zajištění vybavení pro 7 sociálních bytů

Jak můžete přispět?

Podpořit Tříkrálovou sbírku lze různými způsoby. Své finanční dary můžete vhodit do zapečetěné a očíslované kasičky s logem Charity, se kterou Vás navštíví skupinka koledníků (vedoucí se prokáže platnou průkazkou). Příspěvky můžete vložit i do kasičky na sekretariátě Charity Olomouc (Wurmova 5).

Přispět do sbírky můžete i v průběhu celého roku zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.

Akce spojené s Tříkrálovou sbírkou 2018

  • 30. prosince 2017- Žehnání koledníkům v Olomouci | katedrála sv. Václava | program se mší začíná v 10.00 hodin
  • 7. ledna 2018 - Tříkrálový koncert | Brno | přímý přenos na ČT 1 od 18.00 hodin
  • 17. března 2018 - Den pro malé i velké krále | program připravený Charitou Olomouc na poděkování všem tříkrálovým koledníkům

Další informace o Tříkrálové sbírce a o tom, kde všude Vaše dary pomáhají, naleznete na www.trikralovasbirka.cz nebo na www.facebook.com/trikralovasbirka. Fotografie z Tříkrálové sbírky v Olomouci a okolí můžete sledovat v průběhu sbírky na našem FB profilu www.facebook.com/charita.olomouc.

VÝSLEDKY A POUŽITÍ FINANČNÍCH DARŮ Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V PŘEDCHOZÍCH LETECH NAJDETE ZDE


V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátory Tříkrálové sbírky za Charitu Olomouc:

Mgr. Terezie Táborská - koordinátorka sbírky pro Ol. město | +420 739 344 037| tks@olomouc.charita.cz
Ing. Milada Malíšková - koordinátorka sbírky pro Ol. venkov | +420 734 435 448 | tks@olomouc.charita.cz

Podpořte nás